C12380 無收錄異體字

字號

C12380

正字

蟲-09-15

音讀

釋義

見「姑」。

※姑
 黑色的米蟲。段注本.說文解字.蟲部:「姑,強羊也。」段玉裁.注:「蓋今江東人謂麥中小黑蟲為羊子者是也。」玉篇.蟲部:「,米中黑甲蟲。」
 𩭽 𩮈 𩭓 𩮗 𩭾 𩭺 𩯅 𩮅 𩭿 𨲔 𩭤 𩮄 𩮰 𩮠 𩮝 𩮁 𩮂 𩮘  𩯸 𩮟 𩮛 𩮚 𩮙 𩮖 𩮮 𩮞  𩮵 𩮾 𩮱 𩯧 𩮃 𩮸 𩮹 𩮴 𩮷 𩬼 𩯈 𩯄 𩯌 𩯇 𩯃 𩯆 𩯋 𩯊 𩯉  𩯿 𩯍 𩯏 𩮽 𩯜 𩯞 𩯛  𩯨 𩬘 𩮡 𩯲 𩯰 𩬄 𩰁 𩮇 𩯠 𩯺 𩰃 𩰇 𨳄 𩯳 𩰉 𩰌 𩰍 𩰎 𩰗 𩰝 𩰞 𩰐 𩰏 𩰜 𩰡 𩰢