A01240 【弄】                    

字號

A01240

正字

【弄】廾-04-07

音讀

(一)(語音)ㄋㄨㄥˋ (二)(讀音)ㄌㄨㄥˋ

釋義

(一)(語音)ㄋㄨㄥˋ
把玩、玩賞。漢書.卷四十二.周昌傳:「高祖持御史
 大夫印弄之,曰:『誰可以為御史大夫者?』」唐.李
 白.別山僧詩:「何處名僧到水西?乘舟弄月宿敬涇溪
 。」
 游戲、耍弄。如:「逗弄」、「戲弄」、「愚弄」。唐
 .李白.長干行二首之一:「郎騎竹馬來,遶床弄青梅
 。」
 做、從事、處理。如:「弄飯菜」、「弄乾凈」。兒女
 英雄傳.第十四回:「你莫管,照我的話弄去就是了。
 」
 探察、追究。如:「弄明白」、「這件事一定要弄清楚
 才行!」
 取得。如:「他弄來一頂帽子。」紅樓夢.第五十九回
 :「只是要你們齊心打夥兒弄幾個錢回家受用,若不隨
 我,我也不管了。」
 搖動、攪動。如:「這消息把大家弄得人心惶惶。」元
 .白樸.墻頭馬上.第二折:「怕露驚宿鳥,風弄庭槐
 。」
 奸騙、淫亂。如:「她被弄大了肚子。」紅樓夢.第六
 十七回:「你二爺在外頭弄了人。」
 表演、彈奏。如:「弄笛」、「弄簫」。唐.王涯.秋
 夜曲:「銀箏夜久殷勤弄,心怯空房不忍歸。」
 妝飾、修飾。如:「搔首弄姿」。唐.溫庭筠.菩薩蠻
 .小山重疊金明滅詞:「懶起畫娥眉,弄妝梳洗遲。」

樂曲。如:「江南弄」、「梅花三弄」。文選.嵇康.琴
 賦:「改韻易調,奇弄乃發。」

(二)(讀音)ㄌㄨㄥˋ
小巷。如:「巷弄」。南史.卷五.齊廢帝郁林王本紀:
 「出西弄,遇弒。」
 𤂄   𣹫 𣳯 滋 𤀮 𤂇      𣵞 𣹿  𠫒  滇  𡟬 𢛣 𢦹 𣹹   𣩄 𣹆 𣺯 𤃁     𦎧  𤄐  𣳁 𣶟 𤀅   𤀋   𣾪 𤁷  𣻌 𥕓  𣿙 𢉀 𣼣 𠷻 𣻔 𣿖 𤄚