C13168 無收錄異體字

字號

C13168

正字

言-08-15

音讀

(一)|ㄢ (二)|ㄢˋ

釋義

(一)|ㄢ
見「消」。

消︰
 克當也。見集韻.平聲.鹽韻。

(二)|ㄢˋ
匿也。見玉篇.言部。
言輕也。見玉篇.言部。
誣謗也。漢.揚雄.方言.卷六︰「誣,與也。吳越
 曰誣、荊齊曰與、猶秦晉言阿與。」漢.揚雄.方
 言.卷十︰「拏,揚州會稽之語也。或謂之惹,或謂之
 。」郭璞注︰「言誣也。」集韻.去聲.艷韻
 ︰「,謗也。」
   甤  𦼆  𧁘 𧀷 𧂗 𦸤 𤆂  𧂟 𧷩   𧂳  𧂌  𧀾   𧂙  𦳷 𦽈      𡮕 𦺳 𣨻  𦺱  𦶓 𣩶 𧂊 𩐁 𩐉  𦳝 𧀫 𦻂  𧀳 𦿧    𣩾  𦯠 𦽞