C13281 

字號

C13281

正字

言-12-19

音讀

ㄏㄨㄟˋ

釋義

中止也。說文解字.言部︰「,中止也。司馬法曰︰
 『師多則人。』,止也。」文選.左思.魏都賦︰
 「齊被練而銛戈,襲偏裻以列。」李善.注︰「
 列,或止或列。」
譯也。見玉篇.言部。
列也。見廣韻.上聲.賄韻。
相勘。玉篇零卷.言部︰「,聲類︰『相勘也。』」
覺悟也。四聲篇海.言部︰「,悟也。」字匯.言部
 ︰「,覺悟也。」
呼聚也。見字匯.言部。
 𢒸 𣤻  𦬆 𪌁 芋  𦯪 𦱜  芝 𦭩  芽   花  𦬉  𦲈 𠣧 𦮊 𦱪 𦱻 𦷝  𣔶 𦴮  𥬙  苦 𩇵  𠭀 𠭚 𠭞 𡧻 𡻦 若 𦱢 𦱡 𦱶 𦴈 𧁇   𡩈  𦱒  𨙨   𦴳  𠃤 𠯚 𦮋  𦶭 𦮓