C13281 

字號

C13281

正字

言-12-19

音讀

ㄏㄨㄟˋ

釋義

中止也。說文解字.言部︰「,中止也。司馬法曰︰
 『師多則人。』,止也。」文選.左思.魏都賦︰
 「齊被練而銛戈,襲偏裻以列。」李善.注︰「
 列,或止或列。」
譯也。見玉篇.言部。
列也。見廣韻.上聲.賄韻。
相勘。玉篇零卷.言部︰「,聲類︰『相勘也。』」
覺悟也。四聲篇海.言部︰「,悟也。」字匯.言部
 ︰「,覺悟也。」
呼聚也。見字匯.言部。
 𢂷 𩎱    𩍹 𩎨 𩏆 𩏅   𩎬 𩏎   𩏤 𩏬   𩐂 𧃖  𩐧 𪛏   𩑜   𩕬  𦝣  頩  𨾾  𠹄  𩒶 𩓰 𩑙 𩒞  𦜆 𩔓 𩔞    𩔔 𩤛    𩮳