A01296 【復】                           

字號

A01296

正字

【復】彳-09-12

音讀

ㄈㄨˋ

釋義

返、還。爾雅.釋言:「復,返也。」左傳.僖公四年
 :「昭王南征而不復。」
 還原,再回到原來的樣子。如:「恢復」、「康復」、
 「回復」、「收復」。史記.卷七十六.平原君虞卿傳
 :「三去相,三復位。」南朝宋.劉義慶.世說新語.
 方正:「我令卿復君臣之好,何以猶絕?」
 回報,多指仇恨而言。如:「報復」、「復仇」。左傳
 .定公四年:「(伍員)謂申包胥曰:『我必復楚國。
 』」
 免附徭役或賦稅。墨子.號令:「男女老小,先分守者
 ,人賜錢千,復之三歲。」漢書.卷一.高帝紀上:「
 蜀漢民給軍事勞苦,復勿租稅二歲。」

再、又。如:「去而復返」、「舊病復發」、「死灰復燃
 」。唐.李白.將進酒:「君不見黃河之水天上來,奔流
 到海不復回。」

無義。有補充或調整音節的作用。南朝梁.無名氏.木蘭
 詩二首之一:「唧唧復唧唧,木蘭當戶織。」唐.杜甫.
 贈衛八處士詩:「今夕復何夕?共此燈燭光。」

易經卦名。六十四卦之一。震()下坤()上。機
 運循環之象。
 姓。如元代有復見心。
 𣤁 㱎 𣤿 𣥂 𣥗 𣥃 𣥊 𣥢 𣥇 𣥋 𣥙 𣥣 𣥨 𣥳 𣥻 𣥼 𣥹 𣥾 𨆰 𣦉 𣦇 𣦯 𣦷 𣧔 𣦻 𣦼 𣧅 𣧄 𣧊 𣧏 𣧐 𣧰 𣧖 𣧻 𦚛 𣧋  𣧉 𣧣 𣧤 𣧡 𣧵 𣧦 𤿇 𦤚 𣧝 𣧞 𣧥 𣧲 𣧸 𣧹 𣧿 𣧱 𣧷 𣧽 𣨀 𣨉 𣨊 𣨋 𣨇 𣨅 𣩗 𣨎 𣨍 𣨣 𣨛 𣨝 𣨜 𣨞 𣨢 𣧪 𣨤  𣨗 𥏜 𣨟 𣨠