A01367 【悴】         

字號

A01367

正字

【悴】心-08-11

音讀

ㄘㄨㄟˋ

釋義

見「憔悴」。
※憔悴:
 1.憂傷、憂愁。晉書.卷八十七.涼武昭王李玄盛傳:「
 人力凋殘,百姓愁悴。」亦作「」。

2.窮困、困苦。唐.白居易.與元九書:「李白、孟浩然
  輩,不及一命,窮悴終身。」
 瘦弱、枯槁。南史.卷十八.臧燾傳:「父卒,居喪五
  年,不出廬戶,形骸枯悴,家人不識。」亦作「
  」、「蕉萃」。
 𥋬 𥌗 𥌂  𥉑   𥎕 𥍡 𥎏 𥎧  𥲽 𢎒 𢨉      𠚾     𥐤 𥔅    𥗴  𥕑 𥒜  𥔰   𠪓 𢊨 𥑌 硎 𥑄  𡸒 𥓀  𡎵 𥓽    𥒴  𥔳  𥓊