C16985   

字號

C16985

正字

髟-10-20

音讀

(一)ㄆㄢˊ (二)ㄅㄢ

釋義

(一)ㄆㄢˊ
臥髻,盤結而成的發髻。說文解字:「,臥結也。」南唐.徐鍇.說文系傳.卷十七:「古今注所謂『盤桓髻。』」清.王筠.說文句讀.卷十七:「臥者,比象之詞。高聳者謂之髻;卑下者謂之。」 廣韻.平聲.桓韻:「頭,曲發為之。」

(二)ㄅㄢ
發半白。見廣韻.平聲.刪韻。唐.柳宗元.酬韶州裴曹長使君寄道州呂八大使因以見示二十韻詩:「賈傅辭寧切,虞童發未。」
𢑦 𠭾 𠮇 𨽼  𢒉 𧴭 𢒝 𢒮 𤽖  𢒯 𢒲 𢒹 𢒾 𢒽 𢓐 𢓀 𢓃 𢓄 𢓆 𢓖 𢓒 𢓏 𢓗 𢓟  𢓞 𢓣 𢓢 𢓜  㣣 𢓮 𢓳 𢖊 𢓰 𢓱 𢕝 𢓵 𠍧 𧻺 𢔆 𢔑 𢔈 徚 𧗸 𢔪 𢔁 𢔂 𢔊 𢔇 𢔧 𢔡 𢔠 𢕃 𢔥 𧼫 𢔤 𨔩 𢔱 𢔘 𢔣 𢔝 𧼰 𧼶 𨔨 𢔢 𢕎 𢔴 𢕍 𢔲 𢕚