A01427 【慝】         

字號

A01427

正字

【慝】心-11-15

音讀

ㄊㄜˋ

釋義

邪惡。詩經.大雅.民勞:「式遏寇虐,無俾作慝。」
 壞人。資治通監.卷二三二.唐紀四十八.德宗貞元元
 年:「實眾慝驚心之日,群生改觀之時。」胡三省.注
 :「眾慝,猶言眾惡也。」
 災害。國語.晉語八:「蠱之慝,谷之飛實生之。」

改變。通「忒」。詩經.鄘風.柏舟:「髧彼兩髦,實維
 我特,之死矢靡慝。」
𨻇 𨻁 𨻆 𨻌 𨻾 𨼈 𨻻 𨻼 𨻴 𨼔  𨼐 𨼒 𨼋 𨽂 𨼌 𨼊 𨼓 𨼎 𨼽  𨼪 𨼫 𨼙 𨼯 𨼮 𨼬 𨽄 𨼿 𨽀 𨽍 𨽝 𨽖 𨽦 𨽲 𨽳 𩭞 𨾂 𨾉 𨾊  雃 𨾛  𨾻 𨾴 𨿁 𨿙 𨿐 𨿭 𩁌 𨿢 𨿠 𩁅 𩀋 𪃉 𨿿 𩀨 𩀰 𪅜 𩀪 𩀫  𩀿 𩁀 𪅽 𧵯  𩁵 𩁷 𩁻 𩂈 𩂃 𩂅 𩂆  𩂂 𩂄