A01437 【憎】  

字號

A01437

正字

【憎】心-12-15

音讀

ㄗㄥ

釋義

厭惡。如:「愛憎分明」、「面目可憎」。史記.卷九十
 九.叔孫通傳:「叔孫通儒服,漢王憎之。」唐.李中.
 落花詩:「酷恨西園雨,生憎南陌風。」
𥓓 𥔵  𤫅 𦃧    𡾷 𥑶 𥗉 𥗬 𥑊 𥔐   𣍵 𥑍    𥶸  𡔝 𥓕      𥃷   𥐫 𥒩 𨥥 𨨭    𥕴  𥘅 𧵋 𣴳 𥙭 𥙲  𥘰 𥙉 𥛴   𣄨   𨳾  𣦅 祖 𥛜