N00127 

字號

N00127

正字

門-07-15

音讀

(一)ㄔㄨㄞˋ (二)ㄨㄣˇ

釋義

(一)ㄔㄨㄞˋ
見「」。

 掙扎,勉力支持。元曲選.元.喬吉.兩世姻緣.第二
 折:「你怎麼一日不如一日,你娘憑著誰過日子?兒
 !好歹些兒。」
 勉力掙得。元曲選.關漢卿.竇娥冤.第一折:「俺公
 公撞府沖州,的銅斗兒家緣百事有。」

(二)ㄨㄣˇ
」之異體。
 𡳟 𪓞 𪓟 𪓩 𦦁 𪓥 𪓯 𪓮 𪓷 𪓹 𪓻 𪓼 𪓿 𪔆 𪔊 𪔋 𪔍 𪔘 𪔕 𪔣  𪔦 𪔬 𪔩 𪔪 䵿 𪔤 𪔧 𪔢 𪔰 𨲗 𥀼 𣫤 𪔶 𪔷 𪔺 𪕺 𪔼 𪕃 𪕁 𪔽 𪕀 𪔾 𪕈 𪔿 𪕛 𪕆 𪕎 𪕍 𪕙 𪕋 𪕚 𪕌 𪕒 𪕔 𪕓 𪕗 𪕘 𪕤 𪕝 𪕞 𪕩 𪕪 𪕨 𪕯 𪕫 𪕭 𪕮 𪕉 𪕱 𪕾 𪕹 𪕶 𥂺  𪕷 𪕸 𪖃 𪖂 𪖀 𪖁 𪖈 𪖇 𪖋 𪖍