N00127 

字號

N00127

正字

門-07-15

音讀

(一)ㄔㄨㄞˋ (二)ㄨㄣˇ

釋義

(一)ㄔㄨㄞˋ
見「」。

 掙扎,勉力支持。元曲選.元.喬吉.兩世姻緣.第二
 折:「你怎麼一日不如一日,你娘憑著誰過日子?兒
 !好歹些兒。」
 勉力掙得。元曲選.關漢卿.竇娥冤.第一折:「俺公
 公撞府沖州,的銅斗兒家緣百事有。」

(二)ㄨㄣˇ
」之異體。
𢅟 𢅠  𢅥 𢅫 𢅪 𢅩 𢅰 𢅯 𢅮 𢅲 𢆄 𢅹  𢅼 𢆃 𢅽 𢅾 𢆅 𢆋 𢆚 𠠅 𡘸 𢆞 𢆬 䄯 𢆜 𢆢 𢆾 𢆷 𢆽 𢇇 𡮟 𢇂 𢇅 𢇋 𤣨 𢇌 𢇒 𥑈 𢇚 𢇞 𢇘 𢇧 𢇤 𢇦 𢇥 𢇩 𢇰   𢇴 𢇳  𢈂 𤵭 𢇶 𢇵 𢇲 𢈄   𢈠 㡼 𢇸 𢈉 𢈇  𢈋   𢈝 𢉨 𢈤 𢈙