A01474 【或】            

字號

A01474

正字

【或】戈-04-08

音讀

ㄏㄨㄛˋ

釋義

也許。如:「或許」。史記.卷二十八.封禪書:「其神
 或歲不至,或歲數來。」

表示選擇或列舉。如:「或是」、「或者」、「喜或怒」
 、「哀或樂」、「去或不去?」新唐書.卷九十七.魏徵
 傳:「今之刑賞,或由喜怒,或出好惡。」三國演義.第
 三十七回:「或駕小舟游於江湖之中;或訪僧道於山嶺之
 上;或尋朋友於村落之間;或樂琴棋於洞府之內:往來莫
 測,不知去所。」

泛指人或事物。相當於「有人」、「有的」。禮記.中
 庸:「或生而知之,或學而知之,或困而知之。」明.
 徐弘祖.徐霞客游記.卷五上.滇游日記二:「群山叢
 突,小石峰或朝或拱,參立前塢中。」
 誰。表示疑問的語氣。詩經.豳風.鴟鴞:「今女下民
 ,或敢侮予!」文選.潘岳.藉田賦:「昔者明王以孝
 治天下,其或繼之者,鮮哉希矣。」
   𧆒  𠙺 𣥔 𧾸 𡰯 𣥅 𣥖 𣥕  𢎁 𢺵    𢧁  𡻤 𡿌 𢊆  𢅦 𢅨 𡚖  𣦨 𤾤  𠧔 𡰤 𡰮 𣦶  𠒁 𠑾 𤯽 𣥴 𣦹 𣦸 𦫺 𦭀 歿 𪠲 𣧒 𣨏 𣨨  𥙏  𡥛 𣧬 𠡡 𠡹 𣧌      𣨦 𠖊 𠩻