A01496 【才】    

字號

A01496

正字

【才】手-00-03

音讀

ㄘㄞˊ

釋義

天賦的能力、稟性。孟子.告子上:「富歲子弟多賴,
 兇歲子弟多暴,非天之降才爾殊也。」
 力量、智慧。通「材」。詩經.魯頌.駉:「思無期,
 思馬斯才。」漢.王充.論衡.實知:「人才有高下,
 知物由學,學之乃知,不問不識。」
 有才能、智慧的人。如:「天才」、「英才」、「干才
 」。孟子.離婁下:「中也養不中,才也養不才。」禮
 記.文王世子:「凡語于郊者,必取賢斂才焉。」
 諷稱某類的人。如:「蠢才」、「奴才」。
 姓。如明代有才寬。

方、始。如:「剛才」、「方才」、「戲才開鑼」、「
 呆了半晌,我才會意過來。」晉書.卷七十九.謝安傳
 :「才小富貴,便豫人家事。」
 僅。如:「他今年才五歲。」、「我身上才帶五塊錢。
 」
 表示強調的語氣。如:「我才不干呢!」、「他哪有累
 ?我才累呢!」
𠟌 𠟗 𠟓 𠟊 𠟖  𨭖 𠟨 𠠢 𠟦 𠟩 𠟰 𠟪 𠟧 𠟼 𠠄 𠠁 𠠃 𠟜  𠠀 𠠎 𠠛 𠠰 𠠐 𠠏 𠠍 𠠗 𠠜 𠠝 𠟄 𠠠  𠠪 𠠮 𠠯 𠠳 𠠸 𠠶 𠚲 𠠷 𠠹  𠠻 𠡁  𠡄   𠡮 𠡬 𤝿 𠡒  𠡔 𠡑  𠡢 𠡝 𠡞 𠡯 𠡸 𠡭 𠡰 𠡱  𠡻 𠢆 𠢉 𠡾 𠢇 𠢅 𠢒