A01546 【抱】       

字號

A01546

正字

【抱】手-05-08

音讀

ㄅㄠˋ

釋義

胸懷、志趣。宋書.卷六十九.范曄傳:「然區區丹抱
 ,不負夙心。」
 量詞。計算兩臂可圍持的單位。如:「一抱草」、「一
 抱書」。
 姓。如北魏有抱嶷、抱老壽。

摟持,用雙手合圍。如:「抱孩子」、「抱薪救火」。
 養育。兒女英雄傳.第三十三回:「往後來倆姑奶奶再
 都抱了娃子,那個不用幾尺粗布呢?」
 孵化。如:「抱蛋」、「抱窩」。
 懷藏在內。如:「抱怨」、「抱病」。
 守護。孟子.萬章下:「抱關擊柝者,皆有常職以食於
 上。」
 環繞。如:「環山抱水」。宋.陸游.書事詩:「聞道
 輿圖次第還,黃河依舊抱潼關。」
 拋擲、丟棄。史記.卷十三.三代世表:「褚先生曰:
 『抱之山中,山者養之。』」敦煌變文.搜神記:「忽
 有一道風云而來到嵩邊,抱嵩置墓東八十步。」
𦺇 𦳛 𦵟 𦳻  𦳑 𦴉 𦴑 𦳿 𦳐 𦴊 𦳮 𦳚 𦳥 𦳈 𦳢 𦴍 𦳩 𧅲 𦳟 𦬿 𦰵 𦳬 𦳗 𦱓  𦵬 𦳣 𦴀 𦳫 𦰻 𦳽 𦴏  𦳞  𧄢 𦴭 𦳾  𦳄 𦳡 𦳹 𦯏   𦳴 𦸉 𦷻  𦬷 𦭄 𦷳 𦵯 𦵿 𦶍 𦶋 𦷷 𦶩 𦷴 𦶚 𦶌 𦸔 𦶕 𦵾 𦵷 𦾼  𦵱 𦵫 𦵫 𦷽 𦵸 𦶈