A01787 【春】                 

字號

A01787

正字

【春】日-05-09

音讀

ㄔㄨㄣ

釋義

四季之首。自立春至立夏間,陰歷是正月、二月、三月
 ,陽歷是三月、四月、五月。
 年、歲。文選.曹植.雜詩六首之三:「自期三年歸,
 今已歷九春。」
 生機。如:「妙手回春」。
 男女間相慕悅的情感。如:「思春」。詩經.召南.野
 有死:「有女懷春,吉士誘之。」
 春色、喜色。南朝宋.陸凱.贈范曄詩:「江南無所有
 ,聊贈一枝春。」
 東方。文選.顏延之.車駕幸京口三月三日侍游曲阿後
 湖作詩:「春方動辰駕,望幸傾五州。」

春日的。如:「春風」、「春雷」。
 𦢺 𦢙 𦣀 𦢿 𦣋 𦣍 𦢹 𦣇 𦣒 𦣖 𦣛 𦣜 𠭃 𦣴 𦣸 𦣾 𦤂 𦤕 𠆒 𦤔 𦤝 𦤟 𦤣 𦤢 𦤧 𦤪 𩡔 𦤫 𦤬 𦤨 𦤻  𦥁 𦥂 𦥈 𦥏 𧤡 𩋩 𦥡 𦥥 𦥦 𦥭 𦥾 𦦐 𦥲 𦥳 𦥻 𦦇 𦦄 𦦅  𦦗 𦦑 𥪵 𦦘 𦦝 𦦞 𦦧 𦦜 𦦣 𦦢 𠤫 𦦯 𦦩 𦦫 𥃖 𦦽 𦦾 𦦺 𦧅 𦧏 𦧉 𦧎 𦧐 𦧥 𦧱 𤌜 𦧢 𦧤 𦧮 𦧴  𦧸 𦧹 𦧼 𦧾 𦧿