A01787 【春】                 

字號

A01787

正字

【春】日-05-09

音讀

ㄔㄨㄣ

釋義

四季之首。自立春至立夏間,陰歷是正月、二月、三月
 ,陽歷是三月、四月、五月。
 年、歲。文選.曹植.雜詩六首之三:「自期三年歸,
 今已歷九春。」
 生機。如:「妙手回春」。
 男女間相慕悅的情感。如:「思春」。詩經.召南.野
 有死:「有女懷春,吉士誘之。」
 春色、喜色。南朝宋.陸凱.贈范曄詩:「江南無所有
 ,聊贈一枝春。」
 東方。文選.顏延之.車駕幸京口三月三日侍游曲阿後
 湖作詩:「春方動辰駕,望幸傾五州。」

春日的。如:「春風」、「春雷」。
𤰈 𤰑  𣓐 𣔴 𤰟 𤰠 𤰢 𤰮 𤰬 𤰪 𤰳  𤱋 𤱍 𤱌 𤱎 𤱤 𤱣 𤰶 𤱨 𤲻 𤱧  𤲍 𤱽 𤱾 𤲖 𤲚 𤲓   𤲗 𤲭 𤲬 𤳟  𤳶  𤳏 𤳅 𤳌 𤳉  𤳒  𤳛 𤳕 𤳠 𤳓 𤳘 𤳤 𤳯 𤳼 𥷿 𪋍 𤳪 𤳭 𤴘 𤱐 𤲣 𤴟 𤕫 𤴫 𤴳 𤴥 𤴧  𤴪 𤴮 𤶀  𤵥