A01901 【柄】   

字號

A01901

正字

【柄】木-05-09

音讀

(一)ㄅ|ㄥˇ (二)(又音)ㄅ|ㄥˋ

釋義

本指斧頭的把手處,後來凡器物上可執之處都稱為「柄
 」。如:「刀柄」、「傘柄」。
 量詞。計算有柄器物的單位。如:「一柄鋤碩」、「兩
 柄大刀」。
 植物花葉和枝莖相連的部分。如:「花柄」、「葉柄」
 。
 言語或行為可被人當作攻擊、要挾的事情,或作為取笑
 的話題。如:「把柄」、「話柄」、「笑柄」。
 根本。國語.齊語:「治國家不失其柄,弗若也。」唐
 .白居易.與元九書:「五帝三皇所以直道而行,垂拱
 而理者,揭此以為大柄,決此以為大竇也。」
 權力。文選.班彪.王命論:「故雖遭罹厄會,竊其權
 柄。」唐.韓愈.謁衡岳廟遂宿岳寺題門樓詩:「火維
 地荒足妖怪,天假神柄專其雄。」

執掌、操持。如:「柄國」、「柄政」。

(二)(又音)ㄅ|ㄥˋ
(一)之又音。
𩴡 𩴩 𩴢 𩴝 𩴤 𩴠 𩴞 𩴨 𩴣 𩴪 𩴆 𩴯 𩴮 𩴳 𩳘 𩳙 𩴇 𩴷 𩴕 𩴱 𩴸  𩴶 𩴲 𩴻 𩴺 𩵀 𧢥 𩵂 𩵁 𩵈 𩵄 𩵅 𩵇 𩵊  𠟮 𩵍 𩵏 𩵑 𩵗  𩵕 𩵖 𩵛 𩵬 𩵨  𩵭 𩵩  𩶚 𩶀 𩹻 𩵦 𩵣 𩵥 𩵹 𩵱 𩵠 𩵢  𩵡 𩷒   𩵫 𩶂 𩶞   𩶁