A02026 【橢】    

字號

A02026

正字

【橢】木-12-16

音讀

ㄊㄨㄛˇ

釋義

狹長或長圓形的器物。說文解字:「橢,車笭中橢橢器也
 。」清.朱駿聲.說文通訓定聲.隨部:「橢,凡狹長之
 器皆得曰橢。」

狹長的、長圓形的。如:「橢圓形」。宋.蘇軾.張近幾
 仲有龍尾子石硯以銅劍易之詩:「我家銅劍如赤蛇,君家
 石硯蒼璧橢而洼。」
𩃃  𣹊 𣴢 𣴥 𣻦 𣴞 𣶆   𣶏 𣷵 𣲻 𣶅 𣵹 𣶥 𣶝 𣼚 𣵷 𣢟  𣶾 𣶖   𣶀 𣷡 𣶞 𣵢 𣹼 𣶤  𣶡 𣷶 𣶍 𣶋 𣵸   𣶘 𣴵 𣷤 𣶂 𣸊 𣸘 𣸔      𣸉 𣸝  𣨴 𣷿 𣸀 𣸛   𣸚 𣸙