A02026 【橢】    

字號

A02026

正字

【橢】木-12-16

音讀

ㄊㄨㄛˇ

釋義

狹長或長圓形的器物。說文解字:「橢,車笭中橢橢器也
 。」清.朱駿聲.說文通訓定聲.隨部:「橢,凡狹長之
 器皆得曰橢。」

狹長的、長圓形的。如:「橢圓形」。宋.蘇軾.張近幾
 仲有龍尾子石硯以銅劍易之詩:「我家銅劍如赤蛇,君家
 石硯蒼璧橢而洼。」
𩑧 𩑢  𩑣 𩑌 𩑲 𩒖 𩑟 𩑦 𩓔 𩑤 𩒾 𩑮 𩑝 𩑚 𩒈 𩒀 𩒉 𩒊 𩑹 𩑳 𩑷 𩑵 𩑸 𩑠 𩒘 𩒃 𩑰 𩒢   𩒇 𩒄  𩑻 𩑾 𩑴 𩑩 𩒕 𩒔 𩒝 𩓓 𩒓 𩒐 𩒏 𩒚 𩒭 𩓕 𩒲 𩓑  𩓂 𩒪 𩔟 𩕅 𩒼 𩒴 𩒿 𩒳 𩒱 𩓽 𩒻 𩒽 𩒰 𩓖 𩓧 𩓮 𩓨 𩓦 𩓠 𩓸 𩓡 𩔩