字號

A01250

正字

【弛】弓-03-06

音讀

(一)ㄕˇ (二)(又音)ㄔˊ

釋義

(一)ㄕˇ
放松弓弦。左傳.襄公十八年:「乃弛弓而自後縛之。
  」墨子.三辯:「此譬之猶馬駕而不稅,弓張而不弛。
  」
 松懈、怠緩。如:「松弛」。唐.柳宗元.答韋中立論
  師道書:「未嘗敢以怠心易之,懼其弛而不嚴也。」
 舍棄、廢除。文選.張衡.西京賦:「城尉不弛柝,而
  內外潛通。」宋.沈括.夢溪筆談.卷十二.官政二:
  「慶歷中,議弛茶鹽之禁及減商稅。」
 毀壞。國語.魯語上:「文公欲弛孟文子之宅。」文選
  .賈誼.過秦論:「宗廟崩弛,國家為墟。」

(二)(又音)ㄔˊ
(一)之又音。