A02234 【淵】                                                                

字號

A02234

正字

【淵】水-08-11

音讀

ㄩㄢ

釋義

深水、深潭。如:「如臨深淵,如履薄冰。」史記.卷
 八十四.屈原賈生傳.太史公曰:「適長沙,觀屈原所
 自沉淵,未嘗不垂涕,想見其為人。」
 根源、本源。如:「淵源」。新唐書.卷一四九.第五
 琦傳:「今之急在兵,兵強弱在賦,賦所出以江淮為淵
 。」
 人或物聚集的地方。如:「罪惡之淵藪」。後漢書.卷
 八十.文苑傳上.杜篤傳:「荒裔之地,不如保殖五谷
 之淵。」
 姓。如春秋時齊國有淵秋。

深。如:「學問淵博」。明.徐弘祖.徐霞客游記.卷三
 上.粵西游日記一:「其右有潭,淵黑一如獺子潭,而宏
 廣更過之,是名龍江。」
 𨵪 𨵧 𨵮 𨵦 𨶃 𨶂 𨶅 𨶉 𨶁 𨶀 𨶇 𨶆 𨶟 𨶢 𨶠 𨶶 𨶮 𨷁 𨶰 𨶬 𨶯 𨶱 𨶭 𨶲 𨷕 𨷄 𨷓 𨷳 𨷆 𨷃 𨷒  𨷔 𨷦 𨷰 𨷱 𨷸  𨸑 𨸐 𨸔 𨸒 𨸓 𨸖 𨺤 𨼱 𨸮 𨺥 𨸜 𨸚 𨸫 𨸰 𨸭  𨸱 𨸯  𨹁 𨹌 𨛇  𨹅  𨹚 𨹡 𨹝 𨹆 𨹙 𨹵   𨹻