A02312 【漱】  

字號

A02312

正字

【漱】水-11-14

音讀

(一)(讀音)ㄕㄨˋ (二)(語音)ㄙㄡˋ

釋義

(一)(讀音)ㄕㄨˋ
含水蕩洗口腔。如:「飯前洗手,飯後漱口。」唐.柳
 宗元.晨詣超師院讀禪經詩:「汲井漱寒齒,清心拂塵
 服。」
 洗滌。禮記.曲禮上:「諸母不漱裳。」
 沖刷、沖蝕。文選.馬融.長笛賦:「秋潦漱其下址兮
 ,冬雪湍封乎其枝。」唐.孟郊.游韋七洞庭別業詩:
 「波濤漱古岸,鏗將辨奇石。」

(二)(語音)ㄙㄡˋ
(一)之語音。
  𡗒  𡘐 𥸸 𨾗  𡙨 𠁗 𡚤 𧹈     𡛍 𡞩 𡤀 𪔈  𡛐       𡜶 𡜩  𡞨  𡚾   𡚼 𡛜   𡜇 𡣒 𨃢   𡢸 𡤡   𡟡