C04968 無收錄異體字

字號

C04968

正字

月-03-07

音讀

(一)ㄨㄟˇ (二)ㄎㄣˇ

釋義

(一)ㄨㄟˇ
吐。見四聲篇海.月部。

(二)ㄎㄣˇ
「肯」的古文,下從肉。見說文解字。𥪚 𥪧 𥪧 𥪧 𥩵 竮 𥪱   𥪯 𥪻 𥪙 𥪥  𥪼 𥫎 𥫙 𥫜 𥫛 𥫟 𥫝 𥫢 𥫳 𥫹  𥫻 𥫵 𥫯 𥫸 𥫼 𥫷   𥬎  𥬔 𦳰  𥬱 𥬗 𥬐 𥬕  𥬏 𥬿 𥬝 𥬞  𥬮  𥭚 𥬴 𥬬 𥬪 𥯫 𥬯  𥭱  𥬭 𥬳 𥬫 𥭋 𥬸 𥳔