C16634     

字號

C16634

正字

馬-06-16

音讀

ㄇㄛˋ

釋義

見「馲」。

※馲
 獸名。體形似騾而小,由公驢與母牛交配而成。龍龕手監
 馬部:「,馲,驢父牛母也。」集韻入聲
 陌韻:「,說文:『馲』。一說似騾而小。
 」字匯馬部:「,馲,似騾而小,驢父牛母
 。」亦作「」。
𦕡 𨲚 𨲢 𡑺 𡞐 𦕊 𨉂 𨊀 𥹢 𦔵 𦕁 𦕌  𦖫 𧅞 𨛿 𨞮 𦗷 𠴢 𦕻   𦕱 𦖹  𦘈  𢕈      𦔽 𦕘 𦕢  𪢧  𢑨 𨽸 𩬶 𢄥 𢑩 𥏚 𦘞 𧲁 𨽹 𦘛  𦘝  𢾹  𦘟  𡧢 𠕎 𦟯 𩨒  𦘻   𤵻