A00220 【備】                                                 

字號

A00220

正字

【備】人-10-12

音讀

ㄅㄟˋ

釋義

事先安排好,有所預防。如:「準備」、「預備」。書經
 .說命中:「惟事事乃其有備,有備無患。」

完備、齊全。史記.卷七十七.魏公子傳:「吾所以待侯
 生者備矣,天下莫不聞。」

盡、皆,完全的意思。禮記.月令:「乃命冢宰,農事備
 收。」

設施。如:「裝備」、「配備」。
𤭏 𤭜 𤭞 𤭢  𤮖 𠿜 𤭟 𤭬 𤭩 𤭴 𤭧 𤭃   𦉁  𤮇 𤭻 𤭼 𤭽 𤮍 𤮈 𤮊  𤭪 𤮋 𤭳 𤮉 𤭣 𤭦 𤮓 㼿 𤮏 𤮆 𤮎  𤮜 𦉕 𤮚 𤮸 𤮙 𤮡 𦉞 𤮪 𤮨 𤮩 𤮯 𤮭 𤮳 𤮱 𡓳 𤮰 𤬿  𤮽 𢎌 𨠍 𤯇 𤯍 𤯌 𤯎 𤯐 𤯖 𤯟 𤯡 𤰀 𤰈 𤰑  𣓐 𣔴