B02476 【犉】



     

字號

B02476

正字

【犉】牛-08-12

音讀

ㄖㄨㄣˊ

釋義

黃色黑唇的牛。說文解字:「犉,黃牛黑唇也。」詩經
 .小雅.無羊:「誰謂爾無牛,九十其犉。」
 七尺高的牛。爾雅.釋畜:「牛七尺為犉。」




 𢸲  𣝍 𦼭   𣗸 𣝊     𣚚    𣣹  𣣐 㰿 𣤃 𤿡 𥀴  欿 𣢌 𣣻 𣤉   𣣨 𦦕 𣤀 𣤏 𣤙  𣣢  𣥁 歔 𣤼 𣥀 𧃏  𣤌  𣧕 𣨘  𠹨 𡲂 𣧫 𣨐 𣨖 𠂈 𣦺 𣧢 𣧠   𣧶 𣨈