B02452 【爝】       

字號

B02452

正字

【爝】火-17-21

音讀

ㄐㄩㄝˊ

釋義

小火、火把。莊子.逍遙游:「日月出矣而爝火不息。」
 三國.魏.嵇康.聲無哀樂論:「猶一爝之火,雖未能溫
 一室,不宜復增其寒矣。」

照耀。呂氏春秋.孝行覽.本味:「湯得伊尹,祓之於廟
 ,爝以爟火,釁以犧猳。」
𢼈 𢼆 𢂤 𢻹 𢼇 𢻶 𢼐  𣇻 𢼑 𢼔 𢼌 𢼕 𢺾 𢻽 𢼋 𢼧 𢼣 𢼭 𢼟 𢽗 𢼬 𢼽 𢼮 𢽇 𢽏 𢽷 𢽊  𢽐 𢽂 𢽋 𢽃 𢽄 𢾣 𢽦 𢽲 𢽳 𢻾 𢽴 𢧈 𢽵 𢽶 𢾀  𢽭  𢽩 𢽧 𢽨 𢽝  𢽛 𢾐 𢾒 𢾚 𢻕 𢾛 𣪪 𢾜 𢾂 𢾝 𣪡 𢾤 𢾔 𢾃 𢾋 𢻗 𢾄  𢾬 𢾩 𢾺 𢾧 𢾳 𢾫 𣪱 𢾽 𢾱 𢿇