C16634     

字號

C16634

正字

馬-06-16

音讀

ㄇㄛˋ

釋義

見「馲」。

※馲
 獸名。體形似騾而小,由公驢與母牛交配而成。龍龕手監
 馬部:「,馲,驢父牛母也。」集韻入聲
 陌韻:「,說文:『馲』。一說似騾而小。
 」字匯馬部:「,馲,似騾而小,驢父牛母
 。」亦作「」。
 𢇪 𤳖 𥸨 𥻫 当 𡭠 𢑐 𤱭  𠝽 𠾉 𢏚 𢑔 𢑜 𤲮    𣈍  𣆹 𤴁  𤕟 𤕠 𥿇  𠤘 𥎲 𦬦  𢖴 𤴸 𤶔 𤶫 𤶣  𤵇 𤸋 𠥻 𢇻 𤕺 𤕼 𤖏 𤶅 𤶥 𤻣 𥏂 𥏴 𥐃 𤖉 𤵣   𤻴 𦙭 𤵜 𤺋  𤵁 𤸟 𤶨    𤷁