B02485 【犕】    

字號

B02485

正字

【犕】牛-10-14

音讀

ㄅㄟˋ

釋義

將鞍具套在牲畜身上。說文解字:「犕,易曰:『犕牛
 乘馬。』」玉篇.牛部:「犕,服也,以鞍裝馬也。」
 心服。通「服」。後漢書.卷七十一.皇甫嵩傳:「卓
 風令御史中丞已下皆拜以屈嵩,既而抵手言曰:『義真
 犕未乎?』」

八歲的牛。玉篇.牛部:「犕,牛八歲也。」
 老牛。明.張自烈.正字通.牛部:「犕,老牛也。」
  𣐈 𣑱     𤖲  𣑭 𣑭  𠥂 𠥬 𣡛    𣐶 𣐷   𣕉    𣓠  𤲽 𣝗  𣒯 𣏅 𣒨  𣚃  𣐌 𣓜 𣙳 𤴜 𡨓 𣓨 𣗴 𣡷  𠭌 𠭨 𣕐 𦶫 𣒭 𣔮 𥯒 𦳦 𡍥 𣑸  𠲱