B02485 【犕】    

字號

B02485

正字

【犕】牛-10-14

音讀

ㄅㄟˋ

釋義

將鞍具套在牲畜身上。說文解字:「犕,易曰:『犕牛
 乘馬。』」玉篇.牛部:「犕,服也,以鞍裝馬也。」
 心服。通「服」。後漢書.卷七十一.皇甫嵩傳:「卓
 風令御史中丞已下皆拜以屈嵩,既而抵手言曰:『義真
 犕未乎?』」

八歲的牛。玉篇.牛部:「犕,牛八歲也。」
 老牛。明.張自烈.正字通.牛部:「犕,老牛也。」
 𠫚 𢃷 𤘥 𪊯 𡕘 𡘠 𥥑 𤚴  𤘴   𤘳 𤙊 𤚃 𤙫 𢫀 𢴡  𤙟 𤛿 𤛼 𥝫  犀 𤚌  𥕚  𤚐  𤛯 𣚘  𢒿 𤜛 𤝑  忹 𢙌 𤝶  𧆥  𢑪  𤜶 𤝬 𧲲 𩊦  𤟋  𠩘   𢙂 𧳷