A04789 【鼠】                      

字號

A04789

正字

【鼠】鼠-00-13

音讀

ㄕㄨˇ

釋義

哺乳類嚙齒目鼠科動物的總稱。體形小,腳短尾長,毛柔
 軟、呈灰褐色,性怯懦,行動迅速,門齒發達,常穴居人
 家,繁殖力強,為傳播鼠疫的媒介。
見「鼠婦」。
 ※鼠婦:
 蟲名。見康熙字典.鼠部。亦作「鼠」、「
 」、「蛜蝛」。
憂。見「鼠思」。
 ※鼠思:
 憂思。詩經.小雅.雨無正:「鼠思泣血,無言不疾。
 」
二一四部首之一。
𥲖 𥱹 𥲟 𥳿 𥲧  𥲇 𥳹 𥳸 𥲛 𥲥 𥲋 𥲀 𥳥 𥳷 𥳒 𥱐 𥳛 𥳝 𥳰 𥳢 𥳞 𥷖 𥳍 𥳡 𥶼 𥷭 𥶴 𥳲 𥳜 𥳌 𥳖 𥳎 𥳳 𥳺 𥴷 𥳶 𥳆 𥳬 𥳣 𥳐 𥴥 𥲕 𥳕 𥳚 𥳱 𥳓 𥳟 𥳵 𥳏 𥶫 𥳇 𥳗  𥴱 𥴿 𥴯  𩌫 𥴫 𥳨 𥷝 𥷽 𥴬 𥴩 𥵰  𥴻 𢶦 𥴶 𥴵 𥴡 𥴨 𥴴 𥴢