B02757 【痑】

無收錄異體字

字號

B02757

正字

【痑】-06-11

音讀

(一)ㄉㄨㄛˋ (二)ㄕˇ

釋義

(一)ㄉㄨㄛˋ
馬病。說文解字:「痑,馬病也。」
病。廣韻.去聲.個韻;「痑,病也。」
力極,疲乏。玉篇.部:「痑,力極也。」醒世桓言.
 卷二十二.張淑兒巧智脫揚生:「壓得那馬背郎當,擔夫
 痑軟。」

(二)ㄕˇ
眾多。漢書.卷五十七下.司馬相如列傳:「衍曼流爛,
 痑以陸離。」顏師古.注引張揖曰:「痑,眾貌。」
自放縱。集韻.上聲.紙韻:「痑,一曰自放縱。」痛史
 .陳貞慧過江七事.防左鎮:「豈能冒訇磕者之痑,而飛
 渡此長江哉?」
𡢒  𡢑 𩈽 𩈾 𡣂 𡢖 𡣀 𡢕 𡢶 𡢝  𡢉  𡤱 𡣋 𡤬  𡣔 𡣊 𡣤  𡣪  𡣮 𡣯   𡣽 𡤌 𡣾 𡤋 𡤒 𥶞 𡤎  𡝠 𡝡 𡤗 𡤛 𡤙  𡤢 𡣶 𡤫 𡠟 𡤶 𡤺  𤘅 𠭂 𡥎 𢏔 𡥩 𧏄 𡦋 𡥹 𡥶 𡦃 𡔵 𣫌 𡦎 𡦄 𡦆 𡦏 𡦕 𡦝