A02535 【猿】              

字號

A02535

正字

【猿】犬-10-13

音讀

ㄩㄢˊ

釋義

靈長目猿科動物的泛稱。與猴同類,惟頰下無囊,無尾,
 臀無堅皮。形似人,能坐能立,性聰慧,善於模仿,多生
 活於森林中。種類繁多,如長臂猿、黑猩猩等。

」之異體。
𣪪 𢾜 𢾂 𢾝 𣪡 𢾤 𢾔 𢾃 𢾋 𢻗 𢾄  𢾬 𢾩 𢾺 𢾧 𢾳 𢾫 𣪱 𢾽 𢾱 𢿇 𢿕 𢿓 𢿡  𢿎 𢿈 𢿲 𢿞 𢿤 𢿸 𢿭 𢿳 𢿮 𣀑 𢿴 𢿵 𣪿 𢿽 𣪼 𣀀 𣀊 𧰋 𣀆 𣀏 𣀉 𣀂 𣀁 𣀒 𢾸 𣀘 𢿟 𣀔 𣫑 𥳈 𣀐 𣀠 𢻭 𣀡 𣀞 𣀧 𩀼 𣀣 𣀨 𣀥 𣀫 𣀯 𣀱 𣀷 𣀶 𣀼 𣁗 𣁜 𣁟 𣁢  𣁵 𣁳 𦧌 𣁴 𣁷 𣁻 𣂄 𣂁