A02722 【百】  

字號

A02722

正字

【百】白-01-06

音讀

(一)(語音)ㄅㄞˇ (二)(讀音)ㄅㄛˊ

釋義

(一)(語音)ㄅㄞˇ
數目字。十的十倍。說文解字:「百,十十也,一白
 。數十十為一百。」大寫為「佰」。
 姓。如古時有百倏,戰國時有百豐。

眾多。如:「百病不侵」。
 總指一切所有的詞。詩經.邶風.雄雉:「百爾君子,
 不知德行。」

(二)(讀音)ㄅㄛˊ
見「百色縣」。
※百色縣:
 縣名。在廣西省境之西,位於澄碧水入右江之口。陸路北
 通貴州,西通云南,為三省交通要沖。
𡠈  𡡗 𡢛 𡤣 𡤨  𡥇  𠩨   𡥽  𠬚 𡧌 𡧫  𧶡 𡇵 𥥔  𥦪 𢧺   𥥐 𥦽 𠖗 𡩠   𡕅 𡬒   𧉍     𠅪  𡯪 𡯭 𡯲 𡰒 𡰕 𡰊  𡰼 𡱧 𦙷   𡥷 𡎿 𡲌 𡱻   𡲕 𧀢