C02137 

字號

C02137

正字

女-07-10

音讀

(一)ㄑ|ㄝ (二)ㄗㄨㄛ (三)ㄙㄨㄛ

釋義

(一)ㄑ|ㄝ
訬疾也,即輕薄。說文解字:「,訬疾也。」段玉裁.注:「訬者,訬擾也。《漢書述》曰:『江都輕訬,謂輕薄為訬也。』與訬雙聲。」

(二)ㄗㄨㄛ
少貌。見集韻.平聲.戈韻。
小貌。見類篇.女部。
安也。見四聲篇海.女部。
主也。見玉篇.女部。

(三)ㄙㄨㄛ
女子人名用字。見廣韻.平聲.戈韻。
      𤦃   𤫕    𤩣  𤩆 𤧙   𤦰 𤦼 𤦁 𤧬 𤧠 𤧭  𤨗 𤩰 𤪇 𤧮  𤨐 𤨍 𤨖 𤨹  𤨕 𤨙   𤨻 𤩂  𤩄  𤤹  𤩩 𤩃 𤪄      𤪴 𤩮 𤩯 𤪢 𤩭 𤩲