A03532 【葩】               

字號

A03532

正字

【葩】艸-09-13

音讀

ㄆㄚ

釋義

花。玉篇.艸部:「葩,華也。」如:「艷葩」、「奇葩
 異卉」。漢.無名氏.古詩三首之三:「新樹蘭蕙葩,雜
 用杜蘅草。」紅樓夢.第五回:「一個是閬苑仙葩,一個
 是美玉無瑕。」

華麗。唐.韓愈.進學解:「易奇而法,詩正而葩。」明
 .湯顯祖.牡丹亭.第七出:「論六經,詩經最葩,閨門
 內許多風雅。」
 𩶮 𩶥 𩶩 𩶢  𩶤 𩶰 𩶿 𩷌  𩶶 𩷮 𩶯 𩷕   𩷐 𩷚 𩷓 𩶃 𩷏 𩷖 𩷘   𧉯 𩶋 𩹇 𩷵 𩷎 𩷗 𩷬 𩷴 𩷍 𩵤 𩸁 𩺃 𩻢 𩼫 𩸨  𩷼 𩸥 𩸹 𩷻  𩵧  𩻶 𩸋 𩸇 𩹆 𩻣 𩺚 𩸆 𩸎 𩸄  𩷽 𩸟 𩸀 𩼥 𩽘  𩸃