A04806 【龍】                                                   

字號

A04806

正字

【龍】龍-00-16

音讀

ㄌㄨㄥˊ

釋義

傳說中一種極具靈性的動物。頭生角、須,身長,有鱗
 、爪。說文解字:「龍,鱗蟲之長,能幽能明,能細能
 巨,能短能長,春分而登天,秋分而潛淵。」
 古代帝王的象徵。漢.王充.論衡.紀妖:「祖龍死,
 謂始皇也。祖,人之本;龍,人君之象也。」
 比喻首領或豪杰才俊。如:「人中之龍」。史記.卷六
 十三.老子韓非傳:「吾今日見老子,其猶龍邪!」
 古生物學上指有腳、尾的巨大爬蟲類。如:「恐龍」、
 「雷龍」、「暴龍」、「翼手龍」。
 像龍形的長條物。如:「水龍」、「車水馬龍」。
 人造化學纖維紡織品的簡稱。如:「尼龍」、「達克龍
 」。
 姓。如秦代有龍且。
 二一四部首之一。

皇帝的。如:「龍床」、「龍袍」、「龍顏」、「龍心大
 悅」。
  夿 𡗥 𡗦 𡙩  𡗻 𡘍 𡘊 𡗹 𡗸 𡗨 𡗰 𡘄 𣱋 𡗷 𡘎 𡘅 𤽈 𡙄 𡘟 𡗼 𡘌 𡘏 𡘢 𡘰 𡘝 𡘣 𡘴     𡙐 𡙋 𥆗 𧡩 𡙪 𡙠 𡙛 𡙭 𡙮 𢧜 𢧤 𡙶 𡚅 𡙽 𡚓 𡚇 𡚊 𩁂 𡚑 𡚗 𡚛  𡚨   𡛏 𡚻 𡚹 𡠛  𡚸 奿 𡚰    𡛘  𡚽