A02758 【盲】         

字號

A02758

正字

【盲】目-03-08

音讀

ㄇㄤˊ

釋義

眼睛看不見的。如:「盲人」、「盲胞」。漢書.卷六
 十.杜周傳:「欽字子夏,少好經書,家富而目偏盲。
 」
 比喻不明事理。漢.王充.論衡.說短:「夫知今不知
 古,謂之盲瞽。」

眼睛看不見東西的人。俗稱為「瞎子」。如:「問道於
 盲」。漢.王充.論衡.自紀:「觀讀之者,曉然若盲
 之開目,聆然若聾之通耳。」
 缺少某方面知識的人。如:「文盲」、「電腦盲」。
 專指文盲。如:「脫盲教育」。

看不見。老子.第十二章:「五色令人目盲,五音令人耳
 聾。」

胡亂、未經考慮的。如:「盲從」、「盲動」。
𩑑 𩑗 𩑒 𩑐  頋 𩒒 𩑧 𩑢  𩑣 𩑌 𩑲 𩒖 𩑟 𩑦 𩓔 𩑤 𩒾 𩑮 𩑝 𩑚 𩒈 𩒀 𩒉 𩒊 𩑹 𩑳 𩑷 𩑵 𩑸 𩑠 𩒘 𩒃 𩑰 𩒢   𩒇 𩒄  𩑻 𩑾 𩑴 𩑩 𩒕 𩒔 𩒝 𩓓 𩒓 𩒐 𩒏 𩒚 𩒭 𩓕 𩒲 𩓑  𩓂 𩒪 𩔟 𩕅 𩒼 𩒴 𩒿 𩒳 𩒱 𩓽 𩒻 𩒽 𩒰 𩓖 𩓧 𩓮