A02929 【稅】   

字號

A02929

正字

【稅】禾-07-12

音讀

ㄕㄨㄟˋ

釋義

國家向人民徵收所得的一部分,作為國家經費。如:「所
 得稅」、「營業稅」。

租賃。唐.白行簡.李娃傳:「聞茲地有隙院,愿稅以
 居,信乎?」聊齋志異.卷二.俠女:「對戶舊有空第
 ,一老嫗及少女,稅居其中。」
 以物贈人。禮記.檀弓上:「未仕者不敢稅人,如稅人
 則以父兄之命。」
𤝕 𤝐 𤝚 𤝖 𤝣 𤝘  𤝡 𤞈 𤝸 𤞁 𤜿 𤜾 𤞂 𤝱 𤝻 𧳁 𤝹 𤝓 𤝰 𦧭 𤝷 𤝳 𤝯 𤞗 𤝾 𤞰 𤞟  𤞡 𤞚 𤞢 𤞲 𤞙 𤞠 𤞞 𤠜 𤞛 𤟀 𤟑 𤟇 𤟃 𤟎  𤟍 㹿 𤠡 𦧟 𤟆  𤟅  𤟪 𤟟 𤟤 𤟴 𤢑 𤟠 𤟕 𤠇 𤟥 𤟧 𤟣 𤟚 𤠏 𧳀 𧳺 𧴙 𤟞 𤟢  𤡀 𤠝 𤠚 𤠙 𤠫