A03138 【綱】                     

字號

A03138

正字

【綱】糸-08-14

音讀

ㄍㄤ

釋義

維系網的粗繩。說文解字:「綱,網紘也。」書經.盤
 庚上:「若網在綱,有條而不紊。」唐.杜甫.又觀打
 魚詩:「蒼江魚子清晨集,設網提綱取魚急。」
 文章、言論或事物的主要部分。如:「大綱」、「總綱
 」、「提綱挈領」。詩經.大雅.卷阿:「豈弟君子,
 四方為綱。」紅樓夢.第五十六回:「自家雖是興利節
 用為綱,然亦不可太過。」
 秩序、法紀。如:「綱紀」、「綱常」。史記.卷九十
 二.淮陰侯傳:「秦之綱絕而維弛,山東大擾,異姓并
 起,英俊烏集。」晉書.卷二十九.五行志下:「近習
 用事,漸亂國綱。」
 生物學上分類系統所用的等級之一。如:「哺乳綱」、
 「界、門、綱、目、科、屬、種。」
  𡼶 𡽤   𡿘       𡼽         𡾧 𡺰 𡾦 𡾲 𡵓    𡶹  𡾞 𡾟  𡷭 𡸊 𡽡 𡿣 𡺹 岿   𡿬 𡿫 𡿰 𣺬   𢀿 巿  𢁵  𢁪  𠕣 𢂿 𢃫