C10419  

字號

C10419

正字

糸-16-22

音讀

(一)ㄒㄩˇ (二)ㄒㄩㄢˋ

釋義

(一)ㄒㄩˇ
用來懸掛蠶簿橫柱的紐兒。漢.揚雄.方言.卷五:「胡以縣,關西謂之,東齊、海岱之間謂之。」

(二)ㄒㄩㄢˋ
用以懸縋的繩索。見玉篇.糸部。廣韻.去聲.線韻:「
 ),索也。」集韻.平聲.仙韻:「
 ),所以縣持也。」廣雅.卷七下.釋器:「
 (),索也。」
蜀錦名。見正字通.糸部。古文苑.卷四.賦.揚雄.蜀
 都賦:「爾乃其人,自造奇錦,紌
 ,縿緣盧中。」
             𡹫    𡉬 𡉳 𡊓 𡊈 𡊆 𡊇 𡌟 𡍓 𣲋 𣹡       𤱩  𨹣  𨸳 𨹃 𨹄  𡊹 𡋘 𡌓 𡍏 𡍯 𡎱 𡐲 𡓓    堲      𡓑 𡓣   𡍠 埴