C06271  

字號

C06271

正字

水-09-12

音讀

ㄇㄟˊ

釋義

壞。見集韻平聲灰韻。
𩆱 𧇿 𧇈 𧇣  𠥸 𧈁 𧇼 𧰑 𧈈 𧈍 𧈓 𧈑 𧈎 𧈖 𧈗 𧈘 𧈜 𩦶 𧈝 𧈟 𧈞 𧏾   𧈭  𧈪  𧉣 𧉋 𧉈 𧉛 𧉑 𧈽  𧉀 𧉘 𧉆 𧉃  𧈻 𧉜 𧎪 𧓑 𧵄 𧉊 𧉁 𧐆 𧈾 𧉎 𧉞 𧉢   𧊎  𧉩 𧉫 𧊅 𧌑 𪓭 𧉟 𪓜 𧉰 𧊇 𧉪 𧉭 𩶱 𧊷 𧊏 𧊞  𧊕 𧊥 𧊘