A03312 【胄】             

字號

A03312

正字

【胄】肉-05-09

音讀

ㄓㄡˋ

釋義

後代子孫。如:「胄裔」、「貴胄」。左傳.襄公十四
 年:「謂我諸戎,是四岳之裔胄也。」
 見「胄子」。
 ※胄子:
  長子,或指卿大夫的子弟。書經.舜典:「命汝典樂
  ,教胄子。」孔安國.傳:「謂元子以下至卿大夫子
  弟。」後用於指太學生。新唐書.卷四十四.選舉志
  上:「古者設太學,教胄子,雖年谷不登,兵革或動
  ,而俎豆之事不廢。」唐.杜甫.折檻行:「青襟胄
  子困泥涂,白馬將軍若雷電。」

承續先業。後漢書.卷八十.文苑傳下.邊讓傳:「胄高
 陽之苗胤兮,承圣祖之洪澤。」

作「」形時,為「」之異體。
 𠥉    𥰚 𥴓 𥲼 𥰉 𥬓  𥷮 𥯿 𥱏 𥲙   𥲻 𥶊    𥬌 𥰽 𥳠 𪛍   𤖓 𥴹 篿 𥮔  𥶪 𥳤 𥴦  𣌽 𣪕 𥁬  𥴂    𥭸 𥭪 𥴽 𥳧   𥱄 𥳋 𥶟 𠏣 𥷉 𥷲 𦼼 𥯕  𥴾 𥴮