A03779 【觴】                

字號

A03779

正字

【觴】角-11-18

音讀

ㄕㄤ

釋義

酒杯、酒器。如:「銜觴賦詩」。韓非子.十過:「平公
 提觴而起為師曠壽。」聊齋志異.卷一.嬌娜:「又命以
 巨觴行酒,三更始罷。」

飲酒,或勸人飲酒、敬酒。呂氏春秋.恃君覽.達郁:「
 管仲觴桓公,曰:『暮矣!』」宋.范成大.九月三日宿
 胥口始聞雁詩:「把酒不能觴,送目問行李。」
 𪀒  𪀊 𩿩 𪁖   𪀁 𨾶 𩾾 𪁉 鵧  𨾺 𨾿  𨿆 𩾘 𨾲  𪁝 𪃕  𪀪  𨾸 𨿂 𨿃 𪀼 𨾯 𨾵    𨿌 𪁭  𨿋   𪄫 𪇝 𨿕 𨾳 𩀑 𪀙 𪃪 𨿓  𨿗 𪀈  𨿶 𨿬 𪂴 𨿩 𨿲 𪂚 𨿣 𪅾 𨿫