A03840 【誥】       

字號

A03840

正字

【誥】言-07-14

音讀

ㄍㄠˋ

釋義

上位者告諭下位者。易經.姤卦.象曰:「天下有風,姤
 ,后以施命誥四方。」

文體名。古代用來告誡他人的文字,後成為君王諭令臣下
 的專用文體。如:「康誥」、「洛誥」、「酒誥」。
 𥥠 𥦌 𡋱 𡷟 𥦁 𥦃 𥥽 𥦅 𥦐 𥦢 𥦏 𥥾 𥦊 𥥿 𥥶 𥥸  𡨤 𥦞 𥧬 𥦝 𥦤  𥦟 𥦥 𥥗 𥦨 𥧕 𥦿 𥧇 𥧝 𩄭 𥧒 𥧙 𥧘 𥧞 𥧠 𥧗 𥧚 𥧮 𥧱 𥧶 𥧵 𥧸 𥧻  𥧰 𥧯 𥧭 𥧷 𡡃  𥨕  𥧥 𥨐 𥨎 𥨘 𥨑 𥨍  𥨢 𥨡 𥨭 𥨲 𥨪 𥨴 𥨳 𥨿 𥩀 𥩂 𥨻 𥨽 𥩎 𥩌 𥩒 𥩔  𥩗 𥩕