B02706 【甐】

無收錄異體字

字號

B02706

正字

【甐】瓦-12-17

音讀

ㄌ|ㄣˋ

釋義

器也。集韻.去聲.震韻:「甐,器也。」
動。洪武正韻.去聲.震韻:「甐,動也。」
因磨損而變薄,通「磷」。洪武正韻.去聲.震韻:「甐
 ,敝也。」周禮.考工記.輪人:「侔以行山,則是搏以
 行石也,是故輪雖敝,不甐於鑿。」鄭玄.注:「甐,亦
 敝也。」孫詒讓.正義引王宗涑:「說文無甐字,甐與論
 語『磨而不磷』同誼。」
𩓮 𩓨 𩓦 𩓠 𩓸 𩓡 𩔩   𩓝 𩓢 𩓤 𩓻 𩓼 𩓟 𩓬  𩓥 𩓆 𩑥 𩔀 𩔆 𩔄 𩔈 𩒋   𩔅 𩔃 𩔋 𩔂  𩔣 𩔛 𩔢 𩕭 𩔠 𩔡 𩔦 𩔇 𩕍  𩔚 𩔝 𩓄 𩓭 𩔌 𩕑 𩕺 𩕆 𩔼 𩔴 𩪉 𩔶 𩔷 𩔳 𩓁 𩕀 𩕣 𩔸 𩔵  𩕞 𩔹 𩕊 𩕸 𩕔 𩕼 𩕶 𩕌 𩕗 𩕐 𩕕 𩕖 𡈣