B02908 【瞡】 

字號

B02908

正字

【瞡】目-11-16

音讀

ㄍㄨㄟ

釋義

瞡瞡見識淺短。集韻.平聲.支韻:「瞡,瞡瞡,眇視
 。」怡然自得。集韻.平聲.支韻:「瞡,瞡瞡,自得
 貌。」
瞋貌。類篇.目部:「瞡,瞋貌。」
視。通「」。集韻.去聲.至韻:「,視也。
 亦作瞡。」清.顧景星.李時珍傳:「讀書十年,不出戶
 庭,博學無所弗瞡。」
  𠈽 𠜰 𡭕   𠇲  𥦸 𥧜  𢓩 𢓋  𠈮 𧾺 𧿍 𨀣 𢓔  𡀐  𧦣   𠇛 𦤲  𠡃  𣱇 𠈐   𠋨 𠚦 𠇙  𠆯 𠈨 𢓓 𢼎  你  𤙌  𠍪  𪜬 𠎳   使 𠉕 𡥐 𡷮  𠊖 𣖊