A03872 【謗】   

字號

A03872

正字

【謗】言-10-17

音讀

ㄅㄤˋ

釋義

以不實的言詞中傷別人,破壞其名譽。說文解字:「謗
 ,毀也。」段玉裁.注:「「謗之言旁也,旁,溥也。
 大言之過其實。」如:「毀謗」、「譏謗」。國語.周
 語上:「厲王虐,國人謗王。」韋昭.注:「謗,誹也
 。」史記.卷六十五.孫子吳起傳:「吳起殺其謗己者
 三十余人,而東出衛郭門。」
 詛咒。左傳.昭公二十七年:「楚郤宛之難,國言未已
 ,進胙者莫不謗令尹。」杜預.注:「謗,詛也。」
 𨣱 𨣸 𨣻 𨤂 𨣲 𨣾 𨤐 𨤕 𨤘 𨤢 𨤩 𨤴 𨤷 𨤹       𨥂   𨥪         𨦯       𨦲 𨧶         𨥦 𨥳 𨧬   𨦂 𨰋