A04077 【輒】    

字號

A04077

正字

【輒】車-07-14

音讀

ㄓㄜˊ

釋義

古代車箱向前翻出的左右兩板。說文解字:「輒,車兩
 也。」段玉裁.注:「車必有兩,如人必有兩耳。
 」
 姓。如漢代有輒終古。

每、總是。如:「動輒得咎」、「所言輒從」。史記.
 卷七.項羽本紀:「楚挑戰三合,樓煩輒殺之。」
 即、就。史記.卷六十八.商君傳:「復曰:『能徙者
 ,予五十金』。有一人徙之,輒予五十金,以明不欺。
 」
𠉖  𩒮 𠆻    𠋼   𠏬 𢓬 侻 𠋿  𠉫 𢓯 𢔷   𠋴  𠌿  𠎞    𠍬      𠉪   𠎡      𠍮   𠍰  𠐶      𠌠