A04179 【遮】    

字號

A04179

正字

【遮】-11-15

音讀

(一)ㄓㄜ (二)ㄓㄜˇ

釋義

(一)ㄓㄜ
阻擋、攔阻。如:「遮擋」。說文解字:「遮,遏也。
 」後漢書.卷四十七.班超傳:「超伏兵遮擊,盡殺之
 ,持其使首以示謝。」
 掩蓋、掩蔽。如:「遮蓋」、「遮掩」。唐.白居易.
 琵琶行:「千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面。」

此。通「這」。宋.陸游.點絳唇.采藥歸來詞:「江湖
 上,遮回疏放,作個閑人樣。」

(二)ㄓㄜˇ
北平方言。指掩飾、掩蓋。如:「遮羞」、「酸能遮咸
 」。
 北平方言。指搪塞。如:「找個藉口來遮一遮他,免得
 他吵鬧不休。」
𢛦  𢢕 𢜶  𢝀 𢝂 𢠿 𢜽 𢝄 𢜮 𢝞 𢜳  𢞳 𢝟 𠊭 𢗔 𢝉 𢢟 𢞇 𢝌 𢛡 𢜱  𢝈  𢜻 𢜭 𢛠 𢝁 𢤀 𢝆 𢛉 𢛊 𢜴 𢜵  𢝓 𢞶 𢠟 𢝇 𢞉 𢝅 𢜹 𢜿 𢞐 𢞏 𢖸 𢛙 𢞲  𢟫 𢞟 𢞕 𢞡  𢞔 𢞜 𢞎 𢞠  𢞮 𢞖 𢝹 𢟊 𢜼  𢞬 𢞦 𢞗 𢞓  𢞝