A04267 【釦】

無收錄異體字

字號

A04267

正字

【扣】金-03-11

音讀

ㄎㄡˋ

釋義

衣服的鈕扣。新唐書.卷二二○.東夷傳.高麗傳:「王
 服五采,以白羅制冠,革帶皆金扣。」俗稱為「扣子」。

用金屬裝飾器物。後漢書.卷十.皇后紀上.和熹鄧皇后
 紀:「其蜀、漢扣器九帶佩刀,并不復調。」章懷太子.
 注:「扣,以金銀緣器也。」
 𢛔 懶   𢝝   𢡔    𡕆  𤕈  𢍻 𢦛 𢦦  成 𢦩 𢌵 𢦶 𢦬 𠨂 𢦐 𢦓 𢦖 𢦠 𨈟 𩇶 𢈿 𢦙  𠋰 𡠽 𢦫 𩒛 戛  𢧢  𢨐 𠃲 𠛍 𢧵 𢷿 𠝧 𠞨 𡠢 𡭁 𢑕 𣩍 𦐱 𡃣  𣥎 𣥭    𢎑 𢨇 𢨚