A04399 【闡】          

字號

A04399

正字

【闡】門-12-20

音讀

ㄔㄢˇ

釋義

開辟、打開。文選.左思.吳都賦:「闡闔閭之所營,
 采夫差之遺法。」唐.白居易.嚴十八郎中在郡日改制
 東南樓因名清輝未立標牓徵歸郎署詩:「看山倚前戶,
 待月闡東扉。」
 顯露、弘揚。如:「闡揚」。易經.系辭下:「夫易彰
 往而察來,而微顯闡幽。」漢.孔安國.書經序:「漢
 室龍興,開設學校,旁求儒雅,以闡大猷。」
 𧛤 𧜢 𢄤 𢄲 𢄧 𢄡 𢄢 𢅋 𢄽 𢄷 𢄶 𢄸 𢄹 𢄺 𧝈 𢅉 𩒧 𢅒 𢅕 𢅗 𢅑 𢅎 𢅡 𢅟 𢅠  𢅥 𢅫 𢅪 𢅩 𢅰 𢅯 𢅮 𢅲 𢆄 𢅹  𢅼 𢆃 𢅽 𢅾 𢆅 𢆋 𢆚 𠠅 𡘸 𢆞 𢆬 䄯 𢆜 𢆢 𢆾 𢆷 𢆽 𢇇 𡮟 𢇂 𢇅 𢇋 𤣨 𢇌 𢇒 𥑈 𢇚 𢇞 𢇘 𢇧 𢇤 𢇦 𢇥 𢇩 𢇰   𢇴 𢇳  𢈂 𤵭 𢇶